Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
Tháng     Năm  

  

.