Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
Danh sách người dùng. Tôi muốn tham gia
Người dùng và quyền
Là người tạo mới dòng họ lúc 21/02/2018 11:19
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Tham gia danh sách vào 21/02/2018 11:42, bởi Gia Phả Tốt
Người dùng này đã tự xác nhận thành viên trong gia phả là Nguyễn Thanh Sơn vào 03/06/2020 01:41
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Tham gia danh sách vào 24/02/2018 15:23, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0311( Nguyễn Hữu Ơu [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
-----
Chỉnh sửa từ Nguyễn Hữu Ơu
Nguyễn Hữu Minh
Đã gửi lời mời qua email lúc 24/02/2018 16:16 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 24/02/2018 16:18, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0315( Nguyễn Hữu Thì [đời 4] )
-----
Chỉnh sửa, bổ sung ở nhánh Nguyễn Hữu Đam
Nguyễn Hữu Sang
Đã gửi lời mời qua email lúc 24/02/2018 16:20 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 25/02/2018 02:31, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0316( Nguyễn Hữu Không rõ tên [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 26/02/2018 09:30, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Nguyễn Xuân Trường
Đã gửi lời mời qua email lúc 27/02/2018 12:04 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Nguyễn Hữu Nam
Đã gửi lời mời qua email lúc 27/02/2018 13:36 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 27/02/2018 14:57, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 03151( Nguyễn Hữu Đam [đời 5] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 27/02/2018 17:06, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 28/02/2018 01:42, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0316( Nguyễn Hữu Không rõ tên [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 28/02/2018 04:20, bởi Nguyễn Hữu Đức
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0316( Nguyễn Hữu Không rõ tên [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 05/03/2018 13:47, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031511( Nguyễn Hữu Tiềm [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 05/03/2018 14:51, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031461( Nguyễn Doãn Châu [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
Tham gia danh sách vào 11/03/2018 10:28, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0315116( Nguyễn Hữu Ngân [đời 7] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 12/03/2018 09:15, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0314116( Nguyễn Hữu Thực [đời 7] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Đã gửi lời mời qua email lúc 16/03/2018 03:48 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 03143( Nguyễn Hữu Diệm (Cu Guyền) [đời 5] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 19/03/2018 00:58, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0314( Nguyễn Hữu Đồ [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 20/03/2018 02:50, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0311( Nguyễn Hữu Ơu [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 21/03/2018 14:23, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031425( Nguyễn Hữu Tiến [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
Tham gia danh sách vào 22/03/2018 13:03, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 0311( Nguyễn Hữu Ơu [đời 4] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
NGuyễn Hữu Phú
Đã gửi lời mời qua email lúc 24/03/2018 04:10 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 24/03/2018 14:24, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031463( Nguyễn Hữu Quyềng [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 24/03/2018 15:57, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031513( Nguyễn Hữu Nhuận [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 25/03/2018 12:55, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 03161( Nguyễn Hữu Thịnh [đời 5] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 27/03/2018 14:06, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031421( Nguyễn Hữu Nhu [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 03/06/2020 01:51, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Là người tạo mới dòng họ lúc 20/03/2018 11:07
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Tham gia danh sách vào 29/06/2020 03:04, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 03111( Nguyễn Hữu Lơng [đời 5] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
Tham gia danh sách vào 29/06/2020 03:02, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031513( Nguyễn Hữu Nhuận [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 30/06/2020 14:22, bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Đã gửi lời mời qua email lúc 30/06/2020 14:22 bởi Nguyễn Thanh Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 031132( Nguyễn Hữu Cớu [đời 6] )
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Người dùng trong Danh sách người dùng có quyền xem mọi thông tin về dòng họ (phả đồ, hồ sơ các thành viên, bản đồ nơi yên nghỉ, bài viết, ...), có thể được admin cấp thêm một số quyền khác
.