Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
. Tìm thấy: 150
Trai - đời: 6 - tổ chi 031111 ; Bố: Nguyễn Hữu Lơng
Có 2 vợ - Con trai: 4 - Con gái: 5
Dâu - đời: 6 - vị trí: 031111+1
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 031111+2
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 5
Trai - đời: 7 - tổ chi 0311111 ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 4
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0311111+1 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con gái: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0311111+2 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 0311112 ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 4
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0311112+1 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 4
Trai - đời: 7 - vị trí: 0311113 ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con gái: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0311113+1 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con gái: 2
Gái - đời: 7 - vị trí: 0311114g ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Gái - đời: 7 - vị trí: 0311115g ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Gái - đời: 7 - vị trí: 0311116g ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Rể - đời: 7 - vị trí: 0311116g+1 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Gái - đời: 7 - vị trí: 0311117g ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Rể - đời: 7 - vị trí: 0311117g+1 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Gái - đời: 7 - vị trí: 0311118g ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Rể - đời: 7 - vị trí: 0311118g+1 ; Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Một số kết quả thống kê
1117 thành viên / 10 đời
Con trai nhánh nội 345 Xem
Con gái nhánh nội 236 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 194 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 77 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 38 Xem
Con rể nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 185 Xem
Con trai nhánh ngoại 127 Xem
Con gái nhánh ngoại 104 Xem
Con rể nhánh ngoại 20 Xem
Con dâu nhánh ngoại 24 Xem
.